Rozpoczynamy realizację projektu

Rozpoczynamy kolejny projekt skierowany do lubuskich firm: "Z bonem po innowacje 3.0". Celem działania jest wsparcie rozwoju innowacji poprzez udzielenie bonu na realizację prac badawczo – rozwojowych. Naszą ofertę kierujemy do firm, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego.

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
• przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
• wdrożenie nabytych prac B+R,
• opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
• doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
• uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
• doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
• doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
• doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii. Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu nie może przekroczyć 20 000,00 zł. Poziom dofinansowania wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkładu własnego.

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację złożonych wniosków. W pierwszej kolejności Operator bonów – czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji.

Skontaktuj się z nami: