Broker innowacji - ogłoszenie o naborze

W związku z realizacją projektu "Z bonem po innowacje 3.0!" ogłaszamy otwarty nabór na Brokera Innowacji. Jego działalność służyć będzie wsparciu współpracy uczestnika projektu z wybraną jednostką naukowo-badawczą. Nabór ma chcarakter ciągły - zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 30 czerwca 2023 roku.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach Projektu "Z bonem po innowacje 3.0!" nr RPLB.01.02.00-08-0001/20 Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020, ogłasza otwarty nabór na brokera innowacji. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu podejmiemy, w okresie do końca czerwca 2023 roku, współpracę z Brokerem Innowacji.

Wymagania dla kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 • Posiadanie wiedzy na temat potencjału naukowo-badawczego instytucji mogących świadczyć u sługi w ramach regionalnego bonu na innowacje,
 • Doświadczenie w obszarze komercjalizacji wynalazków, technologii lub zarządzania i ochrony własności intelektualnej,
 • Doświadczenie we współpracy z ośrodkami wspierającymi innowacje i komercjalizację wyników badań,
 • Umiejętności analizy innowacyjnych rozwiązań,
 • Życiorys,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie,
 • Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zadania brokera:
Działalność brokera innowacji służyć będzie wsparciu współpracy uczestnika konkursu "Z bonem po innowacje 3.0!"z wybraną jednostką naukowo-badawczą poprzez:

 • zapoznanie się z projektem badawczym przedsiębiorstwa lub uczestników;
 • wsparcie Grantobiorcy w procesie wyboru Wykonawcy bonu oraz jego realizacji;
 • ułatwienie kontaktów przedsiębiorców z wybraną jednostką naukowo-badawczą poprzez zainicjowanie co najmniej jednego spotkania i uczestnictwo w nim;
 • obsługa dotycząca cyklu życia projektu po jego zakończeniu formalnym, to znaczy przygotowanie propozycji koncepcji wdrożeniowej i propozycji modelu biznesowego dla komercjalizacji wyników projektu dla Grantobiorcy.
 • podsumowanie zrealizowanej usługi brokerskiej w postaci raportu/sprawozdania.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30.06.2023 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ziph.pl  

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Formularz dla osób fizycznych
Formularz dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)
Skontaktuj się z nami: