Z bonem po innowacje 3.0 – wyniki konkursu

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o bony na innowacje w ramach ogłoszonego przez Izbę w dniu 8 lutego 2021 r. konkursu dla lubuskich przedsiębiorców.

Do każdego Wnioskodawcy w najbliższych dniach zostanie skierowana informacja o wyniku oceny, zawierająca karty oceny merytorycznej. Informacja zostanie wysłana wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we Wniosku o udzielenie bonu.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z dużą liczbą pozytywnie ocenionych wniosków, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji podstawowej w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 08.02.2021 r.

Aktualna alokacja, po wprowadzonych zmianach:
Kwota alokacji na bony w ramach całego projektu: 4 379 625,00 zł
Kwota alokacji podstawowej na konkurs wynosi: 2 721 180,95 zł
Dodatkowo na odwołania od wyników oceny merytorycznej: 218 981,25 zł
Łączna alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 2 940 162,20 zł

Lista rankingowa konkursu

Wyjaśnienie do listy rankingowej:
Wnioski o udzielenie bonu są zamieszczone na liście według malejącej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów - kryterium decydującym o kolejności na liście rankingowej jest kolejność złożonych wniosków.
• Wnioski oznaczone kolorem zielonym – są rekomendowane do uzyskania dofinansowania.
• Wnioski oznaczone kolorem czerwonym – nie uzyskały rekomendacji do dofinansowania (nie otrzymały min. 16 pkt)

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Od oceny merytorycznej przysługuje Wnioskodawcy odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany we Wniosku o udzielenie bonu adres. Proszę zatem o monitorowanie swojej skrzynki pocztowej (wiadomość może wpaść do spamu!)
2. Odwołanie wnoszone jest w formie elektronicznej do Operatora (skan pisma) i zawiera:
- numer wniosku,
- wskazanie kryteriów oceny merytorycznej, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
- wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
- podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania.
3. Operator zaleca złożenie odwołania na załączonym wzorze.
4. Odwołanie (skan pisma) należy przesłać w ww. terminie na adres: a.wesolowska@ziph.pl
5. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 20 dni roboczych od dnia wpływu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
6. W trakcie rozpatrywania odwołania Operator zobowiązuje się do:
- zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny Wniosku,
- zapoznania się z treścią odwołania, wnikliwe przeanalizowanie zarzutów oraz w razie konieczności skierowania Wniosku o udzielenie Bonu do ponownej oceny.

Wzór odwołania

Skontaktuj się z nami: