WAŻNE! Zmiana dokumentacji w drugim naborze wniosków

Informujemy, iż zmianie ulega dokumentacja składana przy aplikowaniu o bon w drugim naborze wniosków do projektu „Z bonem po innowacje 3.0!”.

Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny formalnej będzie przedłożenie dodatkowo:

1) Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ważne na dzień złożenia wniosku oraz

2) Zaświadczenia z US o niezaleganiu w podatkach ważne na dzień złożenia wniosku.

Konkurs ogłoszony został w dniu 22 listopada 2021 r. Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane w wersji papierowej w siedzibie Operatora od dnia 10.01.2022 r. od godz. 7.30 do wyczerpania alokacji (nie dłużej niż do 09.02.2022 r. do godz. 15.30.)

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną dokumentację konkursową:
Dokumentacja konkursowa:
✓ Procedury udzielania grantów;
✓ Katalog kosztów kwalifikowalnych;
✓ Wniosek o bon usługa B+R oraz mieszana;
✓ Wniosek o bon usługa doradcza;
✓ Załączniki:
− Załącznik nr 1 Oświadczenie MŚP;
− Załącznik nr 2a Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
− Załącznik 2b Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;
− Załącznik nr 3a Test pomocy publicznej;
− Załącznik 3b Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy publicznej;
− Załącznik nr 3c Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
− Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ważne na dzień złożenia wniosku;
− Zaświadczenia z US o niezaleganiu w podatkach ważne na dzień złożenia wniosku.

Dokemtacja do pobrania tutaj

Skontaktuj się z nami: