Z bonem po innowacje 3.0 – wyniki konkursu

W związku z ogłoszonym w dniu 22.11.2021 r. drugim naborem wniosków w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0!” przedstawiamy listę rankingową wraz z informacją o podmiotach rekomendowanych do dofinansowania.

Do każdego Wnioskodawcy w najbliższych dniach zostanie skierowana informacja o wyniku oceny, zawierająca karty oceny merytorycznej. Informacja zostanie wysłana wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we Wniosku o udzielenie bonu.

 Lista rankingowa konkursu

Wyjaśnienie do listy rankingowej:
Wnioski o udzielenie bonu są zamieszczone na liście według malejącej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów - kryterium decydującym o kolejności na liście rankingowej jest kolejność złożonych wniosków.
• Wnioski oznaczone kolorem zielonym – są rekomendowane do uzyskania dofinansowania.
• Wnioski oznaczone kolorem pomarańczowym – lista rezerwowa
• Wnioski oznaczone kolorem czerwonym – nie uzyskały rekomendacji do dofinansowania (nie otrzymały min. 16 pkt lub złożyły rezygnację)

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Od oceny merytorycznej przysługuje Wnioskodawcy odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany we Wniosku o udzielenie bonu adres. Proszę zatem o monitorowanie swojej skrzynki pocztowej (wiadomość może wpaść do spamu!)
2. Odwołanie wnoszone jest w formie elektronicznej do Operatora (skan pisma) i zawiera:
- numer wniosku,
- wskazanie kryteriów oceny merytorycznej, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
- wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
- podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania.
3. Operator zaleca złożenie odwołania na załączonym wzorze.
4. Odwołanie (skan pisma) należy przesłać w ww. terminie na adres: a.wesolowska@ziph.pl
5. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 20 dni roboczych od dnia wpływu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
6. W trakcie rozpatrywania odwołania Operator zobowiązuje się do:
- zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny Wniosku,
- zapoznania się z treścią odwołania, wnikliwe przeanalizowanie zarzutów oraz w razie konieczności skierowania Wniosku o udzielenie Bonu do ponownej oceny.

 Wzór odwołania

Skontaktuj się z nami: