Dokumentacja konkursowa do pobrania

Procedury udzielania grantów
Katalog kosztów kwalifikowalnych
Wniosek o bon: usługa B+R oraz usługa mieszana
Wniosek o bon: usługa doradcza

Załączniki:

Załącznik nr 1: Oświadczenie MŚP
Załącznik nr 2a: Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik 2b: Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 3a: Test pomocy publicznej
Załącznik 3b: Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy publicznej
Załącznik nr 3c: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie.

UWAGA: Do składanego wniosku należy dołączyć również dwa zaświadczenia:

1) Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ważne na dzień złożenia wniosku.
2) Zaświadczenia z US o niezaleganiu w podatkach ważne na dzień złożenia wniosku.

Umowy:

Wzór umowy o udzieleniu bonu na innowacje
Wzór umowy na realizację usługi objętej bonem
Wzór umowy na usługę brokerską
Skontaktuj się z nami: